Sledujte nás na

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov spoločnosťou TREX, spol. s.r.o., sídlom Babuškova 1, 821 03 Bratislava, IČO: 35 853 921, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 28418/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza pri prevádzke reštauráciefour4in.  Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákona ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).

Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tento dokument predstavuje splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa článku 13, ako aj podľa článku 14 Nariadenia.

 

Ako môžete kontaktovať Prevádzkovateľa vo veciach ochrany osobných údajov?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov na adrese TREX, spol. s.r.o., Babuškova 1, 821 03 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@four4in.sk.

 

Aké Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracúvanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácietak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky alebo aby spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem, vždy len v takom rozsahu, aby bol splnený určený účel spracúvania. To znamená, že od Vás Prevádzkovateľ nevyžaduje osobné údaje, ktoré nie sú na konkrétny účel spracúvania potrebné.

Prevádzkovateľ o Vás spracúva, v závislosti od účelu spracúvania, najmä nasledovné kategórie osobných údajov: meno, priezvisko, emailová adresa, tel. číslo, IP adresa Vášho zariadenia.

 

Z akého zdroja Prevádzkovateľ získava Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich samy poskytnete, napr. pri rezervácií stola v reštaurácií four4in prostredníctvom online formulára na webovej stránke Prevádzkovateľa.

 

Na aké účely a na akom právnom základe Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ, a teda sú spracúvané v súlade so zásadou zákonnosti. Konkrétne účely, za ktorými Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, nájdete v tabuľke nižšie.

 

 

Účely

 

 

Právny základ

 

Popis 

 

Doba uchovávania

 

 

Vybavovanie a evidencia rezervácií Plnenie zmluvných povinností (spracúvanie osobných údajov v rámci predzmluvných vzťahov) Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak ste si v rámci predzmluvných vzťahov objednali v reštaurácií four4in stôl a služby s tým spojené alebo ak ste si u Prevádzkovateľa objednali svadobnú hostinu a iné obdobné podujatie 30 dní odo dňa prijatia rezervácie
Odpovedanie na žiadosti a dopyty v rámci bežnej obchodnej komunikácie Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v záujme Prevádzkovateľa na vybavení žiadostí a iných dopytov, ktoré mu adresujú dotknuté osoby v rámci bežnej obchodnej komunikácie prostredníctvom kontaktnej emailovej adresy Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak Prevádzkovateľa kontaktujete prostredníctvom emailovej správy 3 mesiace odo dňa prijatia správy alebo do splnenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr
Prezentácia prevádzkovateľa prostredníctvom funkčnej a prehľadnej webovej stránky, zabezpečenej cez využívanie cookies súborov Oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v jeho záujme na funkčnej webovej stránke slúžiacej na propagáciu služieb Prevádzkovateľa Za týmto účelom spracúva Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje v prípade, ak navštívite jeho webovú stránku 1 rok odo dňa získania osobných údajov

 

V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

 

Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom alebo orgánom činným v trestnom konaní.

V  Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t.j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. Sprostredkovateľom Prevádzkovateľa je v súčasnosti spoločnosť WebSupport s.r.o., poskytujúca služby webhostingu webovej stránky a mailhostingu.

Okrem vyššie uvedených subjektov poskytuje Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje (IP adresa Vášho zariadenia) aj spoločnosti Google, LLC, ktorá poskytuje služby Google Analytics, ktoré Prevádzkovateľ využíva na svojej webovej stránke za účelom merania návštevnosti webovej stránky.

 

Sú Vaše osobné údaje prenášané do tretích krajín a medzinárodných organizácií?

Pri využívaní súborov cookies na webovej stránke Prevádzkovateľa prichádza k prenosu Vašich osobných údajov (IP adresy Vášho zariadenia) do USA, spoločnosti Google LLC. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený prostredníctvom certifikácie spoločnosti Google LLC v programe EU – US Privacy Shield, prostredníctvom ktorého je zabezpečená primeraná úroveň ochrany Vašich osobných údajov v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov

 

Ako dlho Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy v súlade so zásadou minimalizácie. To znamená, že osobné údaje spracúva výlučne počas doby počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak právne predpisy neustanovujú inak.

Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovil Prevádzkovateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi tak, ako je to uvedené v tabuľke účelov pod písmenom D. týchto Zásad.

O dobe uchovávania Vašich osobných údajov Vám Prevádzkovateľ poskytne bližšie informácie v prípade, ak o to požiadate.

 

Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

 

 

Vaše právo

 

 

Popis

 

Právo na prístup

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

Právo na opravu

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

 

Právo na prenosnosť údajov

 

 

 

 

 

 

 

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

 

 

Právo namietať

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

 

Právo odvolať súhlas

 

Ak vaše osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať tak, ako ste ho Prevádzkovateľovi udelili, t.j. písomne alebo e-mailom.

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

 

Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva?

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode týchto Zásad môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresuTREX, spol. s.r.o., Babuškova 1, 821 03 Bratislava,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@four4in.sk.

 

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je však Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

 

Cookie súbory

Prevádzkovateľ využíva na webovej stránke Prevádzkovateľa, www.four4in.sk,súbory cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke alebo ak umožnili funkčnosť niektorých prvkov webovej stránky.

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov:

  • funkčné (esenciálne) cookies súbory, ktoré zabezpečujú základnú funkcionalitu niektorých funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne (napr. „predvyplnenie“ rezervačného formulára),

 

  • analytické cookies súbory,ktoré slúžia na zabezpečenie štatistických informácií o návštevnosti webovej stránky, zabezpečované prostredníctvom služby Google Analytics, ktorá je poskytovaná spoločnosťou Google LLC.

Používanie cookies súborov môžete spravovať prostredníctvom nastavení Vášho webového prehliadača a to tak, že môže vypnúť využívanie analytických cookies súborov alebo tak, že vypnete všetky typy cookies súborov, vrátane funkčných cookies. V takom prípade sa však niektoré funkcie webovej stránky Prevádzkovateľa nebudú zobrazovať správne.

 

Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01. 09. 2019.

Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.